Avtalevilkår

Prisen gjelder for avtaleperioden 6 måneder og skal betales forskuddsvis hvert halvår. Ved forlengelse av avtalen reguleres prisen i henhold til den til enhhver tid gjeldende prisliste.

OBS! Avtalen forlenges automatisk for samme periode som avtalt i punkt 3, med mindre Kunden skriftlig har sagt opp avtalen. Slik skriftlig oppsigelse skal være sendt til Liaskjærshallen AS senest 1 mnd før den 1. i den måneden avtalen utløper.

Generelle medlemsregler

1. Overdragelse medlemskap

Medlemskapet er personlig, og kan ikke overdras til andre

2. Ansvar

Trening skjer på kundens eget ansvar og Kunden må selv være ansvarlig for å være både psykisk og fysisk skikket for de påkjenninger som treningen medfører. Foreldre er ansvarlig for medbrakte barn. Liaskjærshallen fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander, så fremt senteret ikke har opptrådt grovt uaktsomt.

3. Medlemmenes plikt

 • Medlemskort skal forevises ved forespørsel.
 • Utesko skal plasseres i skohylle/garderobe og skal ikke benyttes i hall treningsområde.
 • Benyttet utstyr skal settes på plass etter trening og rengjøres med fremsattemidler egnet til dette bruket.
 • Det er strengt forbudt å møte ruset.

4. Utestenging

 • Mislighold av betalinger.
 • Sjikanering av andre medlemmer eller ansatte.
 • Bruk av ulovlige stimulerende midler, herunder alle former for doping og narkotika.
 • Møte beruset.
 • Gjentatte advarsler.

5. Aldersgrenser

Følgende aldersgrenser gjelder

 • Tilgang barneaktiviteter barn under 6 år.
 • Tilgang fellestreninger i hall m/voksen leder over 6 år.
 • Tilgang vektrom/apparattrening over 15 år.

Alle under 18 år skal ha skriftlig samtykke fra foresatte /foreldre før treningen kan starte.

6. Rett til erstaning

 • Ved sammenhengende fravær på grunn av sykdom (legeerklæring er nødvendig) som overstiger 1 mnd og ved verneplikt, vil avtaleperioden bli tilsvarende forlenget uten vederlag.
 • Det gies ikke erstaning for skader som oppstår i treningstiden, herunder for tap av eiendeler eller andre verdigjenstander som kan bli borte i treningstiden.

7. Generelle betingelser

 • Kunden skal forholde seg til gjeldende husordensreglene og åpningstider som til enhver tid gjelder for senteret. Kunden forplikter seg til å gjøre seg kjent med disse. Husordensreglene og åpningstidene er tilgjengelig ved i resepsjonen og kan endres uten forvarsel.
 • Det er ikke lov å bruke sko som setter merker på gulvet.

Dersom myndighetene innfører mva eller andre avgifter på trening, vil disse belastes kunden.

Kunden har 14 dagers angrefrist, hvis Kunden finner ut at trening ikke passer, eller ikke vil akseptere denne avtalen, generelle vilkår eller øvrige medlemsbetingelser.

Ved arrangement i Liaskjærshallen kan tilgang til hallen og treningsfasilitetene bli stengt uten forvarsel.

Avtalen og generell vilkår er lest og akseptert av Kunden.